SPIのバージョン

SPIの中にもSPI2、SPI3などのバージョンがあります。現在のバージョンはSPI3です。ではSPI3はSPI2と何が違っているのでしょう